Τι είναι η πλατφόρμα πρώτης κατοικίας για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες ;

Η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα για μία δεκαετία και ο κίνδυνος να χάσουν χιλιάδες οικογένειες την πρώτη κατοικία τους, οδήγησε τον Έλληνας νομοθέτη στη θέσπιση ευνοϊκών διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και την προστασία της πρώτης κατοικίας (Ν. 3869/2010 – Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα γνωστός ως «Νόμος Κατσέλη»). Ο νόμος αυτός σήμερα δεν βρίσκεται εν ισχύ! Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι πλέον είναι απροστάτευτος ο δανειολήπτης που αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου του. Αντιθέτως, έχουν θεσπισθεί νεότερες διατάξεις ιδίως για την προστασία της πρώτης κατοικίας του υπερχρεωμένου οφειλέτη.

 

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα της ρύθμισης οφειλών ;

Με τον Ν. 4605/2019 προβλέφθηκε η δημιουργία ενός προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής των στεγαστικών αλλά και των επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία. Η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών πλέον ξεκινά με την κατάθεση αίτησης στη γνωστή πλέον ηλεκτρονική «Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας». Τα στοιχεία που αφορούν το οικογενειακό εισόδημα, την περιουσία (κινητή και ακίνητη, τυχόν καταθέσεις κλπ) και τις οφειλές κάθε δανειολήπτη-αιτούντα αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Βεβαίως, ο αιτών θα πρέπει να συναινέσει στην επεξεργασία και διασταύρωση των ανωτέρω δεδομένων που τον αφορούν.

Όσον αφορά τους έγγαμους, απαραίτητη είναι η συναίνεση του/της συζύγου, η οποία δίδεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας «πλατφόρμας».  Με τη συμπλήρωση της αρχικής αίτησης και την υποβολή της από τον αιτούντα ξεκινά αυτομάτως η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Όταν αυτά συγκεντρωθούν, ο αιτών ελέγχει την ακρίβειά τους και συμπληρώνει όσα τυχόν δεν έχουν συμπληρωθεί (π.χ. αξία μεταφορικών μέσων). Αν ο αιτών πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και άρα κρίνεται επιλέξιμος, υποβάλλει οριστικά την αίτηση και αναμένει την πρόταση των πιστωτών του. Το στάδιο αυτό ακολουθεί η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης, στην οποία οι πιστωτές με επικεφαλής τον πιστωτή, υπέρ του οποίου έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση επί της κύριας κατοικίας (συνήθως πρόκειται για κάποια τράπεζα), συμμετέχουν μέσω του εκπροσώπου τους. Αν υπάρχουν περισσότερες προτάσεις, ο αιτών έχει δικαίωμα να επιλέξει αυτή που επιθυμεί. Η πρόταση που επικυρώνεται προστατεύει την κύρια κατοικία.

 

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες : Το σχέδιο ρύθμισης οφειλών!

Εάν οι πιστωτές δεν προτείνουν σχέδιο ρύθμισης των οφειλών εντός της προθεσμίας που ο νόμος ορίζει, και ανεξάρτητα από το εάν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις ως προς το γεγονός πως ο αιτών έχει κριθεί επιλέξιμος, τότε ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει εντός 15 εργάσιμων ημερών (από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας) ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου! Και έπειτα να καταχωρίσει στην πλατφόρμα την αίτησή του εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση. Το ίδιο φυσικά μπορεί να συμβεί και εφόσον δεν υπάρξει συναινετική επίλυση για οποιοδήποτε λόγο. Εξάλλου δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο έχει και όποιος δεν κριθεί εξ αρχής επιλέξιμος.

 

 Ποια η προστασία της πρώτης κατοικίας για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες – πρόσωπα;

Η εν λόγω αίτηση από την κατάθεσή της προσφέρει προσωρινή προστασία της κύριας κατοικίας! Δηλαδή δεν επιτρέπεται πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. πλειστηριασμός). Εφόσον εξετασθεί η αίτηση από το δικαστήριο και γίνει δεκτή τότε επέρχεται και οριστική προστασία της κύριας κατοικίας! Ορίζονται μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών και τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα υποβολής αίτησης, προκειμένου μέρος της δόσης που προκύπτει είτε συναινετικά είτε δικαστικά να καταβάλλεται από το δημόσιο.

Η αίτηση στην πλατφόρμα για την προστασία του δανειολήπτη είναι ταυτόχρονα και αίτηση προς το δημόσιο! Με αυτήν ζητείται ουσιαστικά από αυτό να «βοηθήσει» τον αιτούντα να πληρώνει τις δόσεις καταβάλλοντας ποσοστό αυτής. Σε περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί η συμμετοχή του δημοσίου ήταν τουλάχιστον 30%, δηλαδή το δημόσιο ανέλαβε να καταβάλει το 30% της μηνιαίας δόσης. Επιπλέον, οι οφειλέτες που τον τελευταίο καιρό λαμβάνουν επιστολές για τη μεταβίβαση του δανείου τους σε άλλο πιστωτικό ή διαχειριστικό χρέους ίδρυμα ή ενδεχομένως για την τιτλοποίησή του, συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα ανωτέρω.

 

Η δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται στις υποθέσεις διαχείρισης χρέους για υπερχρεωμένα πρόσωπα και οφειλέτες. Με τη μεγάλη εμπειρία & γνώση στο Αστικό Δίκαιο, η Nexus Law Firm καλύπτει πλήρως όλες τις υπηρεσίες αστικού δικαίου.