Ημερομηνία 29 Μαΐου 2020
Σχόλια 0

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (4Κ/2020)

διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. "Βοήθεια στο Σπίτι"

Δημοσιεύθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. η αναμενόμενη προκήρυξη δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού με αριθμό 4Κ/2020. Πρόκειται για θέσεις απασχόλησης με αντικείμενο το πρόγραμμα κατ’ οίκον παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες με τίτλο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Ποιες οι προθεσμίες της προκήρυξης (4Κ/2020):

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις θα πρέπει πρωτίστως να είναι ενήμεροι για τις σχετικές προθεσμίες. Σύμφωνα με την προκήρυξη, για τις μεν κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, για τη δε κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2020 και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020. Όπως και σε προηγούμενες προκηρύξεις, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών της ΓΓΠΣ («Κωδικοί TaxisNet»).

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη:

Εκτός από την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συγκέντρωση και την υποβολή δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις ιδιότητές και τα προσόντα τους. Βασικό σημείο που αφορά όλους, όσοι θα αιτηθούν το διορισμό τους ανεξάρτητα από την κατηγορία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, είναι η απαίτηση να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά η συνδρομή των κριτηρίων και των προσόντων κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η διαδικασία της επιλογής υποψηφίων:

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην πρόσφατη προκήρυξη και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, με βάση την προκήρυξη, το Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης θα καλέσει υποψηφίους τουλάχιστον ίσους σε αριθμό με το διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται, προκειμένου να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων τους μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ωστόσο, οι ακριβείς ημερομηνίες για τη διαδικασία αυτή και ο ειδικότερος τρόπος διεξαγωγής της δεν ορίζεται στην προκήρυξη και πρόκειται να ανακοινωθεί από το Α.Σ.Ε.Π. Συνεπώς, οι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν επιμελώς την πορεία της διαδικασίας ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησής τους.

Η επιμέλεια των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη, ώστε να περιορίζονται στο μέτρο του δυνατού οι αμφισβητήσεις για την ορθότητα της κατάταξης των υποψηφίων. Η ενασχόληση της δικηγορικής μας εταιρείας σε δικαστικές υποθέσεις προκηρύξεων ΑΣΕΠ έχει καταδείξει ότι από μία η αυστηρή τυπικότητα των διαδικασιών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. και από την άλλη οι αβλεψίες κατά τη διαδικασία έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε χρονοβόρους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν με ευνοϊκά αποτελέσματα τόσο για τους υποψηφίους, όσο και για τη λειτουργία των υπηρεσιών που στελεχώνονται από αυτούς.      

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με νομικά νέα στον ιστότοπο μας!