Ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 2021
Σχόλια 0

Το νομοθετικό πλαίσιο του glamping στην Ελλάδα

Η έννοια του glamping ήρθε για να μείνει στην τουριστική πραγματικότητα της χώρας μας, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πλέον υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Η δικηγορική εταιρεία Nexus Law Firm δεχόμενη συχνά ερωτήματα σε σχέση με το θέμα αυτό και έχοντας υπόψη τον σχετικό νόμο θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τα βασικά σημεία της έννοιας του glamping, αυτά που  επιχειρηματίας ή επιχείρηση, η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί στο σχετικό τομέα, οφείλει να γνωρίζει.

  • Τι είναι το “glamping”;

Αρχικά, ας ορίσουμε το glamping. Με τον όρο «glamping» νοείται η εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση, σε τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

  • Τι απαιτείται για να διατηρεί κάποιος επιχείρηση “glamping”;

Πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία για την απόκτηση Σήματος Glamping. Πρόκειται για ένα σήμα πενταετούς διάρκειας, με ειδικό λογότυπο, που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού σε νομίμως αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, δηλαδή στα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, που περιγράφονται παρακάτω.

  • Ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια glamping στην Ελλάδα;

Τα ποιοτικά κριτήρια glamping που μία επιχείρηση πρέπει να πληροί είναι τα εξής:

α) διαμονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισμένα διαφόρων τύπων και μεγεθών κατασκηνωτικά μέσα ή ημιμόνιμες δομές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δύνανται να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται ή να μεταφέρονται, όπως ενδεικτικά θολωτές δομές (domes), γιούρτες (yurts), πασαλοκαλύβες. Στις επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται υπεδάφια δίκτυα υποδομών και συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, καθώς και έργα πρόσβασης και κυκλοφορίας,

β) εναρμόνιση των κατασκηνωτικών μέσων και ημιμόνιμων δομών με το φυσικό περιβάλλον με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση σε αυτό,

γ) χρήση υλικών στο σύνολο της εγκατάστασης φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον,

δ) προώθηση δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού – ειδικών μορφών τουρισμού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι αναμένεται προσεχώς ειδικότερη οδηγία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου που θα περιγράφει συγκεκριμένα τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί μία επιχείρηση προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του glamping. Η εικόνα, όπως έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις κατασκηνώσεις (camping), καθώς και τα επιπλέον κριτήρια που θα αναβαθμίζουν την επιχείρηση σε επιχείρηση glamping.

  • Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης σήματος glamping στην Ελλάδα;

To Σήμα Glamping χορηγείται ως ακολούθως:

 1. Αρχικά, τουριστικό κατάλυμα κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Στη συνέχεια, ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης του Σήματος Glamping. Το όργανο αυτό δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους με ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.

 3. Τέλος, το Σήμα Glamping χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού και τα τουριστικά καταλύματα στα οποία χορηγείται Σήμα Glamping καταχωρίζονται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Αφού κατατεθεί ο φάκελος, δύναται να χορηγηθεί προσωρινό σήμα glamping που ισχύει μέχρι την έκδοση του τελικού σήματος και επιτρέπει στην επιχείρηση να λειτουργεί.

  • Πότε ανακαλείται το σήμα glamping;

Το Σήμα Glamping ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού:

 α) αν παύσει η λειτουργία του τουριστικού καταλύματος για οποιονδήποτε λόγο,

 β) αν διαπιστωθεί, κατά τη διενέργεια ελέγχου, ότι δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια και οι λειτουργικές προδιαγραφές glamping,

 γ) αν παρέλθει η πενταετία από τη χορήγησή του, χωρίς να έχει αιτηθεί εκ νέου η επιχείρηση την ανανέωση της πιστοποίησής της.

Συνολικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για μία σχετικά απλή, εύκολη και γρήγορη διαδικασία, η οποία επιτρέπει σε επιχειρηματίες και επενδυτές του χώρου του τουρισμού να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του glamping.

Η δικηγορική εταιρεία Nexus θα ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης αυτής της νέας μορφής τουριστικών επενδύσεων.