Ημερομηνία 20 Ιουλίου 2020
Σχόλια 0

Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ένα πολύτιμο εργαλείο για το Δημόσιο και μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, επιτέλους ενεργοποιείται.

Το θεσμικό πλαίσιο συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή δημοσίων έργων και υποδομών ή και την διαχείρισή τους (ή ακόμα και στην παροχή υπηρεσιών) έχει εδώ και περίπου 15 χρόνια εισαχθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Ωστόσο μέχρι σήμερα πενιχρά υπήρξαν τα αποτελέσματά του σε πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα όσο αφορά τοπικής σημασίας έργα και υποδομές το θεσμικό αυτό πλαίσιο στην πράξη έμενε αναξιοποίητο.

            Σημαντικές Σ.Δ.Ι.Τ. στην Κεντρική Μακεδονία το προσεχές διάστημα

Ωστόσο φαίνεται ότι τελευταία κάτι αλλάζει, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν οι Σ.Δ.Ι.Τ. για την κατασκευή αναπτυξιακών έργων.  Με αξιοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005) προχωρά η υλοποίηση έργων υποδομής ευρείας κλίμακας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση στο οδικό δίκτυο, αφού η διακήρυξη για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη δημοσιευθεί. Επιπλέον, η αρμόδια διυπουργική επιτροπή ενέκρινε σύμπραξη για την κατασκευή   υπερυψωμένης οδού ταχείας κυκλοφορίας (έργο γνωστό με τον όρο “flyover Thessaloniki) στη ζώνη διέλευσης της εσωτερικής ανατολικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη ανακατασκευή της υφιστάμενης οδού, έργο προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιλογή αυτής της μορφής συνεργασίας αποσκοπεί στην ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των έργων με ταυτόχρονη διατήρηση της αναγκαίας ποιοτικής στάθμης, ώστε να ικανοποιηθεί άμεσα η επιτακτική ανάγκη ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών, ένω ήδη βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης προκηρύξεις παρομοίων συμβάσεων σε διάφορους Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ.  της Επικράτειας για έργα μικρότερου προϋπολογισμού.

Τι προσφέρουν οι Σ.Δ.Ι.Τ στους φορείς του Δημοσίου:

Οι διατάξεις για τις Σ.Δ.Ι.Τ. προσφέρουν τη δυνατότητα στους φορείς του δημοσίου να επωφελούνται από την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των ιδιωτικών φορέων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, καθίσταται εφικτή η εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων για το σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη διαχείριση έργων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων, η ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η καλύτερη εποπτεία όλων των σταδίων ενός τέτοιου εγχειρήματος, αποτελούν τα στοιχεία που οι ιδιώτες καλούνται να εισφέρουν ως «αντίδοτα» στα χρόνια «νοσήματα», από τα οποία αποδεδειγμένα πάσχει ο δημόσιος τομέας.

Σημαντικό είναι, ότι νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, που εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των Σ.Δ.Ι.Τ., αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την καλύτερη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων. Με στόχο την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, επιβάλλονται στους δημόσιους φορείς υποχρεώσεις τήρησης διαφανών διαδικασιών, ώστε να καταστεί ελκυστική με επιχειρηματικά κριτήρια η συμμετοχή των ιδιωτών στις συμπράξεις. Βεβαίως, η επίτευξη της αναμενόμενης οικονομικής αποδοτικότητας για τους ιδιωτικούς φορείς απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό και συνεπή τήρηση εκ μέρους τους των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις και το νόμο, λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη, ότι αυτοί είναι οι  φορείς του επιχειρηματικού κινδύνου.

 Στην συνήθη τους μορφή οι Σ.Δ.Ι.Τ. προβλέπουν την ανάθεση στους ιδιώτες της κατασκευής ενός έργου ή μια υποδομής, προβλέποντας ως αντιπαροχή την εκμετάλλευσή του από τον ανάδοχο για ορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένους όρους

            Η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις:

            Είναι προφανές ότι σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας η προκήρυξη σημαντικών έργων υποδομής αποτελεί για μια σειρά προμηθευτριών εταιρειών ευκαιρία δραστηριοποίησης σε νέους κλάδους. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία επιλογής αναδόχου σε μεγάλες συμβάσεις λαμβάνει χώρα υπό την μορφή του διεθνούς διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, καθώς οι όροι συμμετοχής είναι απολύτως αυστηροί και δεν επιδέχονται σφάλματα.

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα σε αυτές τις συμβάσεις για την σύμπραξη επί μέρους υπεργολάβων και παρόχων είτε με εγχώριους, είτε με διεθνείς υποψήφιους, ώστε να δημιουργούνται μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά σχήματα. Με τα δεδομένα αυτά, και παρ’ ότι πρόκειται για μία μακροχρόνια διαδικασία επιλογής αναδόχων, φαίνεται, ότι η συνεργασία αυτής της μορφής είναι δυνατό να προωθήσει σημαντικά για το δημόσιο συμφέρον έργα και ταυτόχρονα να αποτελέσει επικερδή επιχειρηματική δραστηριότητα.