Ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2019
Σχόλια 0

Καλλιέργεια, μεταποίηση και παραγωγή Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα: Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

Η καλλιέργεια, μεταποίηση και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο τζίρος εκτιμάται ότι φτάνει τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η αγορά αυτή ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ψήφιση του νόμου 4523/2018 και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην χώρας μας το θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης.

Από τον περασμένο Μάιο που ψηφίστηκε ο νόμος από το ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι και σήμερα είναι φανερό το εντονότατο επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα 30 επενδυτικές προτάσεις για άδεια εγκατάστασης μονάδων καλλιέργειας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Γιατί να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα;

 1. Υπάρχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4523/2018) που δίνει αυτή την δυνατότητα.
 2. Είναι μία χώρα με τεράστια ποικιλότητα φυτικών ειδών και δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί υψηλής ποιότητας ινδική κάνναβη.
 3. Η ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων γης εντός της ελληνικής επικράτειας ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα αυτό.
 4. Πολίτες χωρών, στις οποίες δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο εξαγωγής φαρμακευτικής κάνναβης (π.χ. Ισραήλ) τους δίνετε η δυνατότητα να επενδύσουν.
 5. Αποτελεί μία αναπτυσσόμενη αγορά με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές.

Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

 1. Η εγκατάσταση και η λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δύο διαζευκτικούς σκοπούς:
 • Την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή του για ιατρικούς σκοπούς.
 • Την εξαγωγή τους.
 1. Η έγκριση είναι αμεταβίβαστη, αποκλειόμενης της ανάθεσης και παραχώρησης οποιασδήποτε δραστηριότητας σε τρίτα πρόσωπα.
 2. Δυνατότητα επενδύσεων τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα προερχόμενα από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.
 3. Η επένδυση θα πρέπει να γίνει σε έκταση τουλάχιστον 4 στρεμμάτων. Στον ίδιο χώρο θα πρέπει να γίνεται η καλλιέργεια, η μεταποίηση και η παραγωγή του τελικού προϊόντος. Η έκταση θα πρέπει να είναι ενιαία, περίκλειστη και η καλλιεργούμενη περιοχή θα πρέπει να είναι κλειστή. Πρέπει να είναι θερμοκηπιακού τύπου η καλλιέργεια του φυτού.
 4. Υποβολή αίτηση από ενδιαφερόμενους επενδυτές στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
 5. Η εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης γίνεται από το Τελωνείο Πειραιά και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.
 6. Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί ορισμένα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης. Ενδεικτικά: α) βεβαίωση ύπαρξης γης, β) προσκόμιση πλήρων στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν γ) δήλωση φορολογικού εκπροσώπου και αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αιτών έχει έδρα στην αλλοδαπή δ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντο ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ. από την μονάδα παραγωγής ε) παράβολο 20.000 € υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) κλπ.
 7. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ πέντε (5) ετών.
 8. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στη διαπίστωση της ορθότητας του ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου.
 9. Σε περίπτωση που ο επενδυτής επιθυμεί να εξάγει το παραγόμενο προϊόν πρέπει να έχει ειδική έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος, η οποία παρέχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Η άδεια αυτή έχει ισχύ 3 έτη και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσής της.
 10. Για την παραγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, απαιτείται άδεια δυνατότητας παραγωγής, που χορηγείται από τον Ε.Ο.Φ στον επενδυτή, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του. Τα εργοστάσια παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης πρέπει να διαθέτουν ένα υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου.
 11. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
 1. Η φύλαξη των εγκαταστάσεων παραγωγής εκτελείται από ένστολους και εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες.

Συνοπτικά:

Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να αποτελέσει όχι μόνο ένα  κέντρο παραγωγής και εκχύλισης προϊόντων με βάση την κάνναβη, αλλά και ένας επιστημονικά αναγνωρισμένος χώρος έρευνας και μελέτης της ιατρικής κάνναβης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελλάδα έχει ηλιοφάνεια για περισσότερες από 300 ημέρες τον χρόνο και ως εκ τούτο το κλίμα της είναι ιδιαίτερα πρόσφορο για την καλλιέργεια κάνναβης στην ύπαιθρο.

Leave a comment