Ημερομηνία 24 Μαρτίου 2022
Σχόλια 0

Δωρεάν (pro bono) νομικές υπηρεσίες σε εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία

Η δικηγορική εταιρεία Nexus διαθέτει έντονα εξωστρεφή δραστηριότητα με εντολείς, οι οποίοι προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν η εταιρεία μας έχει χειριστεί υποθέσεις μεταναστευτικού δικαίου (χρυσή visa, visa ψηφιακών νομάδων, visa οικονομικά ανεξάρτητων κλπ).

Έχοντας την αυτή τη γνώση και  λαμβάνοντας υπόψιν τα εξελισσόμενα δραματικά γεγονότα στην Ουκρανία, η δικηγορική εταιρεία Nexus αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν (pro bono) νομικές υπηρεσίες σε εκτοπισθέντα από την χώρα αυτή άτομα, τα οποία προσήλθαν ή πρόκειται να προσέλθουν στην χώρα μας κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί εκεί. Σημειωτέο ότι για τα άτομα αυτά υφίσταται ήδη συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο Ε.Ε με την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. , όπου προβλέπονται οι ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων. 

Οι  νομικές υπηρεσίες που θα προσφερθούν επικεντρώνονται στις άμεσες ανάγκες των πολιτών αυτών, οι οποίοι καλούνται να εξασφαλίσουν τις οικογένειές τους και να εργαστούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός μας να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν τις νομικές συμβουλές, οι οποίες θα τους επιτρέψουν τη νόμιμη διαμονή και εργασία τους εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως δικαιούνται.