Ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2021
Σχόλια 0

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Η διαδικασία αδειοδότησης και πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στην Ελλάδα

Με τον Ν. 4414/2016, από την 1.1.2016 αναδιαμορφώθηκε στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (στο εξής ΑΠΕ), καθώς και εν γένει το καθεστώς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Στα τέλη του 2019 διαμορφώθηκε το οριστικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) με το οποίο τέθηκε υψηλότερος στόχος συμμετοχής των ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον στο 35% στη ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, έως το 2030. Παράλληλα, στα μέσα του 2020 καθορίστηκε το πλαίσιο των Τιμών Αναφοράς τόσο για τα έργα που θα εισέλθουν σε καθεστώς ενίσχυσης για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας, όσο και για όσα δεν συμμετέχουν σε αυτό.

Νέο επενδυτικό περιβάλλον για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ελλάδα:

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η διαδικασία αδειοδότησης για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς έχει ως εξής:

  1. Το πρώτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου- Ιουνίου- Οκτωβρίου υποβάλλονται αιτήσεις στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ως Φορέα Αδειοδότησης. Λόγω της υγειονομικής κρίσης, η προθεσμία αυτή μετατέθηκε κατά δύο μήνες, συνεπώς, οι τελευταίες αιτήσεις του 2020 ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με ορισμένα συνημμένα δικαιολογητικά και ένα εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης 60ευρώ/ MW και όχι άνω των 12.000,00 ευρώ
  2. Εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης γίνεται ανάρτηση των αιτήσεων στην Ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
  3. Εντός 15 ημερών μετά τον πέρας του άνω πενθημέρου, υποβάλλονται αντιρρήσεις από όποιον έχει έννομο συμφέρον.
  4. Μετά το πέρας αυτών, προβλέπεται η προθεσμία ακόμη 15 ημερών για κατάθεση απόψεων του αιτούντος επί των αντιρρήσεων.
  5. Τέλος εντός 20 ημερών μετά τις τελευταίες 15 ημέρες εκδίδεται η σχετική Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την οποία απαιτείται ένα εφάπαξ τέλος έκδοσης από 1000 έως 3000 ευρώ/ MW ανάλογα με την ισχύ της μονάδας παραγωγής.

*Η ίδια διαδικασία αδειοδότησης ακολουθείται ομοίως και για χερσαίους αιολικούς σταθμούς και υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ.

Η βεβαίωση αυτή, που εκδίδεται περίπου εντός 2 μηνών με ηλεκτρονική μόνο διαδικασία, χορηγείται για 25 έτη και μπορεί να παραταθεί για ίσο χρόνο. Επιπλέον, τα συστήματα που δεν υπερβαίνουν το 1 ΜWp απαλλάσσονται και εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Εφόσον ολοκληρωθεί η έκδοση της Βεβαίωσης ο κάτοχός της έχει τη δυνατότητα είτε να εγκαταστήσει ένα σύστημα αυτοπαραγωγής  για κάλυψη μέρους ή όλης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει είτε να πωλήσει το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η πώληση του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο:

Αναφορικά με παραγωγούς που επιθυμούν να συμβληθούν με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δίδεται η δυνατότητα πώλησης όλης της παραγόμενης ενέργειάς τους ως εξής:

  1. Οι μονάδες παραγωγής που απαλλάσσονται από την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού, εκδίδουν απλώς βεβαίωση απαλλαγής από την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Περιφέρεια, έγκριση μικρών εργασιών από την Πολεοδομία και κατόπιν προσφοράς σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, συμβάλλονται με τον “Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης” (ΔΑΠΕΕΠ)
  2. Όσες μονάδες διατηρούν ισχύ μεγαλύτερη του 1 ΜWp μετά την έκδοση της Βεβαίωσης, οφείλουν να εκδώσουν και άδεια εγκατάστασης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έγκριση μικρών εργασιών από την Πολεοδομία και σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον ΑΔΜΗΕ (εάν η τάση τους είναι πολύ υψηλή). Ομοίως συμβάλλονται με τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ώστε τελικά να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ανταγωνιστικές διαδικασίες για την τιμή πώλησης:

Στο τέλος του προηγούμενου έτους προκηρύχθηκε η διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών (δημοπρασία) για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, που αφορά τεχνολογίες αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Η υποβολή προσφορών διαρκεί από 07-01-2021 έως και 22-03-2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΡΑΕ.

Όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

Α. Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος από 500 kW έως και 20 MW μπορούν να συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία (πλειστηριασμό), ώστε να εισαχθούν στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, με ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς τα 53,86 ευρώ/ΜWh και τέλος συμμετοχής τα 1000 ευρώ.

Β. Εάν κάποια μονάδα δεν επιθυμεί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην ανταγωνιστική διαδικασία για υπαγωγή σε λειτουργική ενίσχυση,  οι τιμές αναφοράς για σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν καθοριστεί ως εξής: έως 30-04-2021, στα 65,7 ευρώ/ ΜWh  και από 01-05-2021, στα 63 ευρώ/ ΜWh.

*Όμοιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αιολικούς σταθμούς.

Ενεργοποίηση της σύνδεσης μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας:

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας και για διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ και επίτευξης των εθνικών στόχων, όπως αναφέρονται παραπάνω, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε δοκιμαστική ή κανονική λειτουργία) των σταθμών που έχουν επιλεγεί βάσει της δημοπρασίας, πρέπει να λάβει χώρα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Το χρονικό περιθώριο σύνδεσης κυμαίνεται από δώδεκα (12) έως δεκαοκτώ (18) μήνες για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανάλογα με την ισχύ τους και από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξι (36) μήνες για του αιολικούς σταθμούς. Προβλέπεται και επέκταση του χρόνου αυτού κατά έξι (6) επιπλέον μήνες στην περίπτωση που απαιτείται κατασκευή νέου Υποσταθμού ή επέκταση του υφιστάμενου

Λόγω του εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών το ζήτημα των ΑΠΕ παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον από Έλληνες και αλλοδαπούς επενδυτές. Η δικηγορική εταιρεία Nexus συμμετέχει ως νομικός σύμβουλος σε διάφορα σχετικά έργα ανά την Ελλάδα και διαθέτει την επικαιροποιημένη γνώση και εμπειρία σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και διασύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.